KLAUZULA INFORMACYJNA
Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest PureDent sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi przy ul. Spacerowej 4, NIP: 6252475898 , KRS: 0000872715
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego Rozporządzenia O ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4) Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29 ust 1.
5) Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych będą pracownicy gabinetu stomatologicznego PUREDENT oraz podmioty współpracujące tj. laboratoria medyczne i protetyczne, pracownie rentgenowskie a także osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ponadto informuję że ma Pan/Pani prawo do:

* uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, możliwość uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości,
* prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości,
* prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
* prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO,
* w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta, możecie Państwo zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu określonego w tej zgodzie,
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do Pana / Pani danych osobowych przetwarzanych w celach udzielania świadczeń medycznych w szczególności w ramach dokumentacji medycznej możemy przetwarzać dane w dotychczasowym zakresie albowiem mogłoby to istotnie utrudnić realizację tego celu,
* prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pan / Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonaliśmy na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem,
*udostępnienia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w art 26 i 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.),
* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana / Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL . Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.